ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 321 ครั้ง

                         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560  กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น

                        เทศบาลตำบลเมืองชุม ขอประชาสัมพันธ์เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ว่าเทศบาลตำบลเมืองชุมไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564  เทศบาลตำบลเมืองชุมมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  จึงไม่ต้องดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564

ประกาศ  ณ  วันที่          1           เดือน      ตุลาคม      พ.ศ.    2563

 

 

 

                                                      (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

                                                                        ( ชัยยา  พลอยแหวน )

                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ประมูลจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ
© 2023 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น