ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1525 ครั้ง

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ดาดคอนกรีต

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตร งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ฝาย ประตูระบายน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ลำเหมือง แหล่งน้ำ

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง

2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสืบสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพเสริม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาสินค้า ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่าย

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคคลากรองค์กรให้มีหลักความรู้คู่คุณธรรม

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น