งานส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองชุม
  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ   ขออนุมัติดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ   รายงานผลกิจกรรมมาตรส่งเสริมการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   รายงานผลกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ขยะเปียกลดโลกร้อน และมาตรการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคที่เเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   รายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน   โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สนับสนุน รพ.สต.เมืองชุม   โครงการตรวจคัดกรองน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตสูง สนับสนุน รพ.สต.บ้านดอนแก้ว   โครงการส่งเสริม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี สนับสนุน รพ.สต.เมืองชุม   โครงการส่งเสริม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี รพ.สต.บ้านดอนแก้ว   84. กิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปลุกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ   85. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน   โครงการอบรมให้ความรู้ลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและหมอกควัน   รายงานผลโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเมืองชุม   53 .จำนวนโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ   สรุปโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี2565   สรุปโครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ปี2565   สรุปโครงการ PM2.5   โครงการอบรมโรคความดันโลหิตสูง ม.3   โครงการอบรมโรคความดันโลหิตสูง ม.4   โครงการอบรมโรคความดันโลหิตสูง ม.11   โครงการความดันโลหิตสูง ม.9   โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR   โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดหมอกควัน ม.10   โครงการอบรมวิถีใหม่ปลอดภัยโรคโควิด 19   โครงการอบรม อสม. และกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 1.   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองชุม ปี2565   รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์เทศบาลตำบลเมืองชุมลดละเลิกบุหรี่   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการสาธิตจากขวดทดลองสารพิษจากควันบุหรี่   สรุปกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรค   53.จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค   รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทศบาลร่วมใจต้านโควิด 19   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2565   แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2565
© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น