นโยบาย

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1572 ครั้ง

คำแถลงนโยบาย

ของ ว่าที่ร้อยตรีชัยยา  พลอยแหวน

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม

วันที่ 2 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม

       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองชุม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยรับรองให้กระผม ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แล้วนั้น

     อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองชุม ในการจัดบริการสาธารณะที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองชุม ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดมั่นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาขนของเทศบาลตำบลเมืองชุมทุกคน กระผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

    ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมที่เคารพ นับแต่นี้เป็นต้นไป เทศบาลตำบลเมืองชุมจะต้องทุ่มเทในการบริหารราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลเมืองชุม ด้วยค่านิยมร่วมกัน คือ “พระธาตุศรีจอมเทพงามสง่า เมืองชุมสืบสานประเพณีล้านนา พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองชุม กระผมจะยึดมั่นในหลักการทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่ นอกพื้นที่ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง เข้ามามีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้เบาบางลง หรือหมดสิ้นไป งบประมาณอันเกิดจากภาษีของประชาชนชาวตำบลเมืองชุม ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างทั่วถึง

               กระผมขอใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมได้รับทราบ  ในเป้าหมายอีก 4 ปีนับจากนี้ไป โดยมีนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆดังต่อไปนี้

นโยบายที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย ให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนถนนเพื่อการเกษตร
 • ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ เพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตรให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจัดทำฝายชะลอน้ำ การปลูกป่า การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น
 • ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟกิ่ง ให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • ดำเนินการตามระบบผังเมืองรวม งานควบคุมอาคาร งานขุดดินถมดิน เพื่อให้สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา

 • จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
 • จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดการด้านงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข

 • ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี การออกกำลังกาย การควบคุมป้องกันระงับการแพร่ระบาดโรคติดต่อต่างๆ เช่นโรคโควิด-19  / โรคไข้เลือดออก ฯลฯ การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ นำไปดูแลสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า
 • ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองชุม สนับสนุนอาสาบริบาลท้องถิ่น สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
 • ส่งเสริมการจัดการระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชน อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง
 • ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

นโยบายที่ 4  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม

 • ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน พัฒนารายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงาม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 • ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามกีฬากลางตำบลเมืองชุม ให้เป็นสวนสุขภาพ สนับสนุนให้มีเครื่องออกกำลังกาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
 • จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางวัฒนธรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
 • ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

นโยบายที่ 5  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนสร้างรายได้แก่สมาชิก
 • สนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ ประยุกต์แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้พัฒนาการประกอบอาชีพในระดับครอบครัวและระดับชุมชน
 • ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
 • จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในท้องถิ่น ได้พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้บ้าน ในรูปการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ เชิงนิเวศน์ เช่น การพัฒนาพระธาตุศรีจอมเทพ การพัฒนาหนองไม้มันปลา เป็นต้น

นโยบายที่ 6  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ให้การสนับสนุนศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน และช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน
 • จัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ระงับ และมาตรการให้การช่วยเหลือเหตุเกิดจาก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่า และปัญหามลพิษทางอากาศ(PM 2.5)ต่างๆ เป็นต้น
 • สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
 • สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 • สนับสนุนการป้องกัน ระงับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการให้การช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายที่ 7  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • จัดการงานด้านการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเข้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสาธารณสถานอื่นๆ ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็น
 • วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เหตุรำคาญ จากการประกอบการมหรสพ ร้านอาหาร ตลาด บ้านพักอาศัยและอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสียจากชุมชน โดยการจัดการให้มีระบบระบายน้ำที่มาตรฐานและสามารถบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้
 • พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบความร่วมมือจากท้องถิ่นอื่นๆ
 • การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม ป่าไม้ แม่น้ำ คู คลอง ในชุมชน

นโยบายที่ 8  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

 • จัดการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหารายได้ของเทศบาล อำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นชำระภาษี ให้มีเพิ่มมากขึ้น
 • จัดวางแผนงานโครงสร้างการบริหารราชการเทศบาลโดยเน้นด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตคดโกง เชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่
 • จัดการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างเหมาะสม
 • จัดการบริหารราชการใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น
 • จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอเหมาะสมแก่การบริการประชาชน
 • จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนตวามรู้อย่างเหมาะสม
 • จัดการส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ประชุมวางแผนงานบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพต่อหน่วยงานเหนือขึ้นไป

นโยบายที่ 9  ด้านบริหารงานบุคคล                                                                                              

 • ให้ทุกท่านทำงานโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                             
 • ให้ทุกท่านทำงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม                                                                     
 • ให้ทุกท่านทำงานโดยมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ                                                   
 • ให้ทุกท่านทำงานโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                   
 • ให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นความถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย                                         
 • ให้ทุกท่านปฏิบัติงานโดยให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                                       
 • การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง                 
 • ให้ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ให้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                                                     
 • อัตรากำลังที่ขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความคุ้มค่าและไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

นโยบายที่ 10 ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ  และสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน

 • มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการทำงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา
 • มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร และกรณีประสบภัยต่าง ๆ
 • มีการมอบเงินช่วยเหลือกรณีญาติและพนักงานเสียชีวิต
 • มีการให้ความช่วยเหลือและป้องกันเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านเพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผ่านการประเมินและได้รับค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

นโยบายที่ 11 ด้านโครงสร้างการบริหารงาน  ผลผลิต  และประสิทธิผลของบุคลากร

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผมจึงขอกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารโครงสร้างการบริหารโดยกำหนดงานทั้งหมด 4  ส่วนราชการและ  1  หน่วย  ซึ่งงานของแต่ละกองมีรูปแบบการบริหารงาน ดังนี้ครับ

 1. สำนักปลัดเทศบาล มีโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 • งานบริหารงานทั่วไป                                              
 • งานนโยบายและแผน
 • งานการเจ้าหน้าที่                                  
 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. กองคลัง มีโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
 • งานการเงินและบัญชี                                             
 • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 • งานบริหารงานทั่วไป
 1. กองช่าง มีโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 • งานออกแบบ                                        
 • งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร
 1. กองการศึกษาฯ มีโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
 •   งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

   5.งานตรวจสอบภายใน  มีโครงสร้างการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

 •  งานตรวจสอบภายใน                           

ซึ่งหากมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล

นโยบายที่ 12 ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง

ให้ดำเนินการไปตามกรอบอัตรากำลังเดิม  หากมีการปรังปรุงแผนอัตรากำลังให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมที่เคารพ

 นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามที่กล่าวมาแล้ว ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ  และสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างการบริหารงาน ผลผลิต และประสิทธิผลของบุคลากร และด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ กระผมจะต้องดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารราชการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริหารงานของเทศบาลตำบลเมืองชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน สุดท้ายนี้ กระผมขอความร่อมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสุงสุด และกระผมขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเมืองชุมทุกท่านที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม และมอบความไว้วางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ กระผมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองชุมทุกท่านจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

                                                                                        ขอขอบพระคุณครับ

                                                                                 ว่าที่ร้อยตรีชัยยา  พลอยแหวน

                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม 2 มิ.ย.2564

การมอบนโยบายการดำเนินงานแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

การมอบนโยบายการดำเนินงานแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น