ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 15642 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที 16 ธันวาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษที่ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย เป็น เทศบาลตำบลเมืองชุม ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 

ที่ตั้ง

199 หมู่ 8 บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน

ตำบลเมืองชุม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงชัย  อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย  ประมาณ  18  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  48  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 30,000  ไร่   สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม   โดยมีลำน้ำแม่ห่างและน้ำแม่สะกึ๋นเป็นลำน้ำสายหลัก  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบล  ทุ่งก่อ            อำเภอเวียงเชียงรุ้ง      จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้              ติดต่อกับตำบล  ดอนศิลา        อำเภอเวียงชัย             จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบล  ผางาม           อำเภอเวียงชัย             จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบล  เวียงเหนือ       อำเภอเวียงชัย             จังหวัดเชียงราย

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 5 หมู่บ้าน มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือลำน้ำแม่ห่าง และลำน้ำแม่สะกึ๋น

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                    ลักษณะภูมิอากาศ มี  3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน

                    มีพื้นที่ดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก เป็นดินปนทราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   -บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 มีจำนวน 4 หนอง คือ หนองห้วยปูแกง หนองไม้ห้า หนองไม้สัก หนองห้วยหม่องแก้ว ไม่มีลำน้ำไหลผ่าน

                   -บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 มี 1 ลำห้วย คือ ห้วยฮ่องลึก ไม่มีหนองน้ำ และลำน้ำไหลผ่าน

                   -บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 มี 3 หนองน้ำ คือ หนองไม้มันปลา หนองหน้าพนัง หนองวังธารทอง มีลำน้ำไหลผ่าน 1 สาย คือ ลำน้ำแม่สะกึ๋น

                   -บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 มี 1 หนองน้ำ คือ หนองบอยป่าไคร้ 1 ลำห้วย คือ ห้วยมะขนัด 1 ลำน้ำ คือลำน้ำแม่สะกึ๋น

                   -บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 มี 4 หนองน้ำ คือ หนองบอยปู่สาม หนองป่าเป้า หนองบอยป่าคา อ่างห้วยอ้อ 1 ลำน้ำ คือ ลำน้ำแม่สะกึ๋น

                   -บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 มี 1 หนองน้ำ คือ หนองฮี 1 ลำน้ำ คือ ลำน้ำแม่ห่าง

                   -บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 มี 4 หนองน้ำ คือ หนองเดือนบ้าง หนองแสล็ป หนองหล่ม หนองป่าแฝก 1 ลำน้ำ คือ ลำน้ำแม่สะกึ๋น

                   -บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 มี 1 หนองน้ำ คือ หนองไม้มันปลา (ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 3)      

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                    เขตเทศบาลมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือ

-บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1

-บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4

-บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8

-บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10

-บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11

ไม้ที่พบเป็นไม้เนื้ออ่อนปะปนกับไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นป่าไม้ผลัดใบ และป่าเบญจพรรณ

  1. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เขตพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2447 จำนวน 11  หมู่บ้าน และเขตการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 เขต  คือ เทศบาลตำบลเวียงชัย  และเทศบาลตำบลเมืองชุม  มีรายละเอียดตามตารางนี้

 

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

1.เทศบาลตำบลเมืองชุม

1.บ้านดอนแก้ว

หมู่ที่ 1

 

2.บ้านเวียงแก้ว

หมู่ที่ 2

3.บ้านเวียงทอง

หมู่ที่ 3

4.บ้านใหม่เจริญ

หมู่ที่ 4

5. บ้านยกเจริญ

หมู่ที่ 8

6. บ้านวังช้าง

หมู่ที่ 9

7.บ้านดอนมูล

หมู่ที่ 10

8.บ้านใหม่เมืองชุม

หมู่ที่ 11

2.เทศบาลตำบลเวียงชัย

9.บ้านศรีดอนเรือง

หมู่ที่ 5

 

10.บ้านใหม่ดอนเรือง

หมู่ที่ 6

11.บ้านเมืองชุม

หมู่ที่ 7

 

2.2 เขตการเลือกตั้ง

แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต คือ

                    เขต 1 บ้านดอนแก้ว บ้านเวียงแก้ว บ้านใหม่เจริญ บ้านใหม่เมืองชุม

                    เขต 2 บ้านเวียงทอง บ้านยกเจริญ บ้านวังช้าง บ้านดอนมูล

  1. ข้อมูลประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)

 

สรุปจำนวนประชากร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จำนวนประชากร (คน)

4,772

4,803

4,826

 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

1-17 ปี

310

291

601

18-59 ปี

1,452

1,620

3,072

60 ปีขึ้นไป

476

534

1,010

รวม

2,238

2,445

4,683

 

4.สภาพสังคม

4.1 การศึกษา

                    ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ และอ่านออกเขียนได้

                    มีสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่

                    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุม            จำนวน  1 แห่ง

                    2.โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา (โรงเรียนขยายโอกาส)     จำนวน  1 แห่ง

4.2 สาธารณสุข

                    1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนแก้ว           จำนวน 1 แห่ง

                    2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม           จำนวน 1 แห่ง

4.3 อาชญากรรม

                    ที่ผ่านมาในพื้นที่ ไม่มีคดีอาชญากรรม

4.4 ยาเสพติด

                    ที่ผ่านมาในพื้นที่ ไม่มีปัญหายาเสพติด

  1. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม

          ทางรถยนต์ เขตเทศบาลฯ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173 ตัดผ่าน และมีถนนภายในเทศบาลประกอบด้วย ถนนลาดยาง ความยาว 2,000 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน การคมนาคมใช้ได้ตลอดปี

5.2 การไฟฟ้า

          อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.3 การประปา

          มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองชุม

5.4 โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต

          -มีการใช้โทรศัพท์ตามบ้านเรือน และใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ทุกครัวเรือน

          -ประชาชนมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/wifi ในการติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

          -การขนส่งทางไปรษณีย์

          -การขนส่งเอกชน

  1. ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

                   ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา ทำไร่ สวนยางพารา สวนลำไย ปลูกผักผลไม้ ตามลำดับ

          6.2 การประมง

                   มีการทำประมงในพื้นที่เป็นการทำประมงในลักษณะประมงพื้นบ้าน

          6.3 การปศุสัตว์

                   มีกลุ่มผู้เลี้ยงโค/กระบือ จำนวน 1 กลุ่ม และมีการเลี้ยงแบบครัวเรือน ไม่เกิน 10 ตัว

          6.4 การบริการ

                   มีการบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านค้าของชำ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านนวดแผนไทย

                   สนามกอล์ฟแฮปปี้ซิตี้ ขนาดมาตรฐาน 18 หลุม พร้อมกับห้องพักไว้บริการ

          6.5 การท่องเที่ยว

                   มีพระธาตุศรีจอมเทพ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8

                   มีหนองน้ำไม้มันปลา อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเวียงทองหมู่ที่ 3

          6.6 อุตสาหกรรม

                   มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 5 โรง (บริษัทไบโอเอเชีย จำกัด/บริษัทอุรมัต จำกัด/บริษัทชาช่าไทย จำกัด/โรงงานขนมจีนสหมิตร/บริษัทฮิลไทรป์ ออแกนิกส์จำกัด)

                   มีร้านค้าของเก่า จำนวน 3 โรง (ร้านเจริญการค้า/บริษัทใหม่เจริญ จำกัด/ร้านคุณอภิญญา วงค์เจริญ)

          6.7 การพานิชย์ และกลุ่มอาชีพ

                   บริษัทด้านการเงินของเอกชน (ลิสซิ่ง)        จำนวน 1 แห่ง

                   สถานีบริการน้ำมัน                           จำนวน 1 แห่ง

                   โรงฆ่าสัตว์เอกชน                             จำนวน 1 แห่ง

                   ตลาดสดเอกชน                               จำนวน 2 แห่ง

                   กลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน       จำนวน 1 แห่ง

          6.8 แรงงาน

                   มีการจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและจ้างแรงงานแบบชาวบ้าน ในภาคการเกษตร

  1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์บางส่วน

                   มีวัดประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

                   มีโบสถ์คริสต์ในพื้นที่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

          7.2 ประเพณีและงานประจำปี

                   มีงานประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ คือ งานสงกรานต์ งานลอยกระทง การจัดงานเข้าพรรษา ออกพรรษา งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานสรงน้ำพระธาตุของแต่ละหมู่บ้าน การแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น

          7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                   ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคเหนือ (คำเมือง)

          7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

                   มีการผลิตสินค้าพื้นเมืองได้แก่ การทอผ้า การประดิษฐ์ของใช้จากกะลามะพร้าว การแปรรูปไม้ และการจักสาน เป็นการผลิตเพื่อใช้เองและจำหน่ายภายในท้องถิ่น

  1. ทรัพยากรธรรมชาติ

          8.1 น้ำ

                   หนองน้ำ จำนวน 17 แห่ง คือ

                   หมู่ที่ 1  -หนองไม้ห้า

                             -หนองห้วยปูแกง

                             -หนองไม้สัก

                             -หนองห้วยหม่องแก้ว

                   หมู่ที่ 3 –หนองไม้มันปลา

                             -หนองวังธารทอง

                             -หนองหน้าพนัง

                   หมู่ที่ 4  -หนองบอยป่าไคร้

                   หมู่ที่ 8  -หนองบอยปู่สาม

                             -หนองป้าเป้า

                             -หนองบอยป่าคา

                             -อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ

                   หมู่ที่ 9  -หนองฮี

                   หมู่ที่ 10 –หนองเดือนบ้าง

                             -หนองแสล็ป

                             -หนองหล่ม

                             หนองป่าแฝก

                   ลำน้ำ/ห้วย/คลอง จำนวน 4 สาย

                             -ลำน้ำแม่สะกึ๋น

                             -ลำน้ำแม่ห่าง

                             -ห้วยฮ่องลึก

                             -ห้วยมะขนัด

          8.2 ป่าไม้

                   มีพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 4 หมู่บ้าน

                             -ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1

                             -ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4

                             -ป่าชุมชนบ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8

                             -ป่าชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10

          8.3 ภูเขา

                   ไม่มีภูเขาสูงในพื้นที่

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                   ทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

9. ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (จากแบบสำรวจข้อมูล LSEP ปี 2561)

          9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                   บ้านดอนแก้ว              หมู่ที่ 1           จำนวน  195    ครัวเรือน

                   บ้านเวียงแก้ว              หมู่ที่ 2            จำนวน  209    ครัวเรือน

                   บ้านเวียงทอง              หมู่ที่ 3            จำนวน  154    ครัวเรือน

                   บ้านใหม่เจริญ             หมู่ที่ 4            จำนวน  79      ครัวเรือน

                   บ้านยกเจริญ               หมู่ที่ 8            จำนวน  284    ครัวเรือน

                   บ้านวังช้าง                 หมู่ที่ 9            จำนวน  159    ครัวเรือน

                   บ้านดอนมูล                หมู่ที่ 10         จำนวน  210    ครัวเรือน

                   บ้านใหม่เมืองชุม           หมู่ที่ 11         จำนวน  192    ครัวเรือน

          9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

                   บ้านดอนแก้ว              ทำนานอกเขตชลประทาน 100 ครัวเรือน จำนวน 660 ไร่

                                                ทำสวน                     30      ครัวเรือน จำนวน 100 ไร่

                   บ้านเวียงแก้ว              ทำนาในเขตชลประทาน   82      ครัวเรือน จำนวน 1,200 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 10      ครัวเรือน จำนวน 200 ไร่

                   บ้านเวียงทอง              ทำนาในเขตชลประทาน   115    ครัวเรือน จำนวน 1,200 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 15      ครัวเรือน จำนวน 120 ไร่

                                                ทำสวน                     15      ครัวเรือน จำนวน 75 ไร่

                   บ้านใหม่เจริญ             ทำนาในเขตชลประทาน   8        ครัวเรือน จำนวน 87 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 10      ครัวเรือน จำนวน 124 ไร่

                                                ทำไร่ (มันสำปะหลัง/ยาง) 14      ครัวเรือน จำนวน 278 ไร่

 

                   บ้านยกเจริญ               ทำนาในเขตชลประทาน   57      ครัวเรือน จำนวน 550 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 15      ครัวเรือน จำนวน 95 ไร่

                   บ้านวังช้าง                 ทำนาในเขตชลประทาน   130    ครัวเรือน จำนวน 333 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 50      ครัวเรือน จำนวน 130 ไร่

                   บ้านดอนมูล                ทำนาในเขตชลประทาน   75      ครัวเรือน จำนวน 535 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 20      ครัวเรือน จำนวน 150 ไร่

                                                ทำสวน (ลำไย)             8        ครัวเรือน จำนวน 70 ไร่

                                                ทำไร่ (ข้าวโพด)            9        ครัวเรือน จำนวน 30 ไร่

                                                ทำไร่ (มันสำปะหลัง)      15      ครัวเรือน จำนวน 70 ไร่

                   บ้านใหม่เมืองชุม           ทำนาในเขตชลประทาน   70      ครัวเรือน จำนวน 370 ไร่

                                                ทำนานอกเขตชลประทาน 45      ครัวเรือน จำนวน 270 ไร่

                                                ทำไร่ (มันสำปะหลัง)      2        ครัวเรือน จำนวน 22 ไร่

          9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                   ปริมาณน้ำฝน                       ต่อปี     ไม่เพียงพอ

                   แหล่งน้ำตามธรรมชาติ             ต่อปี     ไม่เพียงพอ

                   แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น          ต่อปี     มีเพียงพอ

          9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

                   ปริมาณน้ำฝน                       ต่อปี     ไม่เพียงพอ

                   แหล่งน้ำตามธรรมชาติ             ต่อปี     ไม่เพียงพอ

                   แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น          ต่อปี     มีเพียงพอ

  

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น