ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1368 ครั้ง

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/11FiUhNHt7eC0cGbDYQvsZ2NTo7xyeZKK/view?usp=sharing
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกปละความตระหนักแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ.2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1NGFKMqhvXb0zus7yntOWUWivpbEkTF3W/view?usp=sharing
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1gRvJeH-d8Ycynb1azrZYjNOMLvYxPoTC/view?usp=sharing
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1x65y2TirhgD1GpCLOn1v5oNrPQrhQSys/view?usp=sharing
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1LnPgLImzSf6bWJYi6erNTi2QbAX77atK/view?usp=sharing
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1Z-FVelzIP24_yiYbJw7_2XB8BzIhwNju/view?usp=sharing
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1JWxddmDLkzp1ueBuVBJYCa17mHolANWT/view?usp=sharing
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
https://drive.google.com/file/d/1-F8pLxiRVabPRgeLkeUlnuRTBGPNUxNy/view?usp=sharing
 
 

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)

จรรยาบรรบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/10CT_BBSjCLWLsqc02YTkTFUb3rGypnSp/view?usp=sharing
มาตรการขัดผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1t_DlLsD6NLwrRrEL2Wf9HwR9f120JDhT/view?usp=sharing
มาตรการจัดการการร้องเรียนการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1tuUTOoMBc82dUcRB5S9kDoTxCMyDA6L1/view?usp=sharing
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1yEZHZvCwdVNGSyU-D7maW_zf_wzyTFuh/view?usp=sharing
มาตรการป้องกันการรับสินบน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/13f12hx431JI2JuDipmplODjzbBvnTxma/view?usp=sharing
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1nMuzcbEuqC2ZttuTbnPo8yxBv0MfvOd0/view?usp=sharing
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1ccWiQsi1CsNk3Ky_5uilKvTEyx9Zahk7/view?usp=sharing
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1_WXtTkhKf_iAuSRPlnc7DcyhimPpKjPJ/view?usp=sharing
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
https://drive.google.com/file/d/1z5lWuHENBR_9uqBAtt4JOR_KOl-pf6n1/view?usp=sharing

 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น การทุจริต

ภาพประกอบ การต่อต้านคอร์รัปชั่น การทุจริต
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร เทศบาลตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
https://drive.google.com/file/d/1RBzPjrvGCLhBgUg1fQ0wQrmhuI1xM8di/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
https://drive.google.com/file/d/1wuM3UsshKdil8tVmIoofKsKhWQE5y0kt/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
https://drive.google.com/file/d/12leywUKANwoH077Jstw4CvuqPyvEb8Qs/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องมาตรการสอบการใช้ดุลพินิจ
https://drive.google.com/file/d/1dJdVnUQu8oILM3LDeZAasWYUYYfLjCjX/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
https://drive.google.com/file/d/1MYceMkYxnh6_de0z-Yh1bInUXZHbE0_l/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
https://drive.google.com/file/d/1y06Rjk3QfPblnleJ5KvKExF397FMrRFv/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
https://drive.google.com/file/d/1yrcztS1rd25FPFsrvp214QDJrXUoAJvF/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1Bboz4DgUN08btiDxw4f_mHbjga4y374F/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ
https://drive.google.com/file/d/1ilDWhzi-pkUwKwnMOMhHXWtaiFuwJgsw/view?usp=sharing

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น