ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์) สำนักปลัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๑๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลี่ยนสายเมนพร้อมแก้ไขตู้คอนซูมเมอร์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหินคลุก เกรด C เพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๑๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) สำนักปลัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๐ วัน จำนวน ๑๔๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๐ วัน จำนวน ๔๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองชุม สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ปรับอากาศ ๒ ชั้น)จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบ กองการศึกษา จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๐ วัน จำนวน ๑๔๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวม ๒๐ วัน จำนวน ๕๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเมืองชุม จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๖.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ สายทางดอยกิ่วนก จุดที่ ๒ สายทางหลังโรงเรียน จุดที่ ๓ สายทางเข้าพระธาตุ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 e-bidding

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๒๕ ชุด สำหรับการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอเวียงชัย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๐๐ ชุด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวม ๒๑ วัน จำนวน ๑๔๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวม ๒๑ วัน จำนวน ๕๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตร บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ 11 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิ่งและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมิติที่ 2 (ด้านคุณภาพการให้บริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ทะเบียน ขวค ๒๓๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อระปาหมู่บ้าน บ้านวังช้าง หมู่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองชุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการอาหารกลางวัน เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการพาหนะ (รถรับ-ส่ง) เพื่อรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดูแลสนามกีฬากลางตำบลเมืองชุม สถานที่ราชการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้กับโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 รวม ๔๕ วัน จำนวนนักเรียน 134 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 รวม 26 วัน จำนวนนักเรียน 72 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบ เขียนแบบ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง บ้านเวียงทอง หมู่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 e-bidding

จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะแค็ปโตโยต้า) ทะเบียน บษ 6139 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะมาสด้า 4 ประตู) ทะเบียน กง 971 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0086 จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลื่ยม ข้ามลำน้ำร่องกลม หมู่ 3 บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการถมหินคลุก บ้านดอนแก้ว หมู่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านดอนมูล หมู่ 10 ถนนสายสิทธิประศาสน์ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อรางวัลสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชน จำนวน 6 รายการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0080 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ทะเบียน 82-2740 เชียงรายหมายเลขครุภัณฑ์ 003-63-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฎิกูล ขนาด 1.20 เมตร x 2.50 เมตร โครงเหล็กมีขาตั้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 250 คน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านวังช้าง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อไม้ซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองน้ำแม่ห่าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 29 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทำหมันสุนัขและแมว ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จำนวน 1 คน ชนิดถุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 62 วัน ราคาถุงละ 6.89 บาท เป็นเงิน 4,134 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม จำนวน 2 คน ชนิดถุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 62 วัน ราคาถุงละ 6.89 บาท เป็นเงิน 854.36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จำนวน 1 คน ชนิดถุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566 จำนวน 62 วัน ราคาถุงละ 6.89 บาท เป็นเงิน 427.18 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุมและป้ายประชาสัมพันธ์ฯและสายเคเบิ้ลไทร์ของเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระยะรถยนต์กระบะบรรทุก หมายเลขครุภัณฑ์ 003/60/0002 หมายเลขทะเบียน ผจ.5811 เชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำปฏิทินเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประชาชน ตำบลเมืองชุม ขนาด 15x21 นิ้ว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี แบบล้านนา จำนวน 1,500 ชุด ชุดละ 27 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเทศบาลทางเข้าสักนักงาน ศาลาหกเหลี่ยม โครงป้ายทางเข้า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเปลื่ยน Drum Unit เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด รหัสครุภัณฑ์ 416/59/0075 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอยกิ่วนก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 e-bidding

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กระบะสี่ประตูมาสด้าหมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 หมายเลขทะเบียน กง 971 เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เชียงราย

ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองชุมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน 3 อาคาร อาคารเอนกประสงค์ 005/44/0002 อาคารสำนักงานที่ทำงานอาคารป้องกัน ทต.เมืองชุม 005/37/0001 และอาคารเอนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพ 007/46/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซิ้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่ห่างบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถมาสด้า 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กง 971 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001/45/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรู้ผู้สูงอายุในการดำรงชีพ ในวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หินคลุก เกรด จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ลูกบาศก์เมตร

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0085 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกด้วยรถขุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กระเบื้องและครอบกระเบื้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาล

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ตามโครงการตำบลเมืองชุมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหินคลุกเกรด C จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จำนวน 4 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน ขวค 235 เชียงราย และ ขงท 941 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกลำเหมืองร่องทรายบ้านยกเจริญ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุเครื่ีองดับเพลิง สายดับเพลิง จำนวน 2 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ซื้อหินคลุก เกรด C จำนวน 48 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการปรับปรุงหินคลุกเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งานส่งเสริมสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารกำจัดวัชพืช ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 42 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการถมหินคลุกพร้อมปรับเกรดบ้านวังช้าง (สายทางวังช้าง) หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการปรับเกรดและบดอัด บ้านยกเจริญ (สายทางอ่างเก็บน้ำวังอ้อ) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวน 1 เครื่อง(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม นักเรียน 70 คน จำนวน 5,180 ถุง ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย -30 ก.ย 65 รวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา นักเรียน 133 คน จำนวน 9,842 ถุง ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย - 30 ก.ย 65

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 65

ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม นักเรียน 70 คน จำนวน 1,330 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค -10 มิ.ย 65 รวม 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง)ให้กับโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา นักเรียน 133 คน จำนวน 2,527 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค -10 มิ.ย 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพาน บ้านดอนมูล ม.10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
© 2023 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น