ดาวน์โหลดเอกสาร เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   แบบฟอร์มขอรับบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย   แบบคำร้องขออนุญาติก่อสร้าง อ.1   บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4   แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย1   แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ใบคำขออนุญาตฝังศพ (ฌป.2)   ใบคำขออนุญาตฌาปนกิจ (ฌป.1)   แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร(ข.5)   คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณ(ค.1)   หนังสืออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(น.1)   หนังสือไม่อนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(น.2)   หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(น.4)   ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร(อ.6)   งานทะเบียนพาณิชย์   อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการขุดดินถมดิน   แบบฟอร์มคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด   แบบคำร้องขอรับรองอาคาร   แบบกรอกใบสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม   งานร้องเรียนร้องทุกข์   งานจัดเก็บรายได้   งานเบี้ยยังชีพ
© 2024 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น