แผนอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 1054 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
https://drive.google.com/file/d/1ZJlfl8ZWb0GXg7QmknRErCuwMuBoGCwX/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการแบ่งงานภายใต้ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
https://drive.google.com/file/d/15e4bIoL9opEB8ux9ipXFP9dFqVzH0Dv2/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
https://drive.google.com/file/d/1-MXLmT-aJJg0JAMo7EL5BjfbprAnTgxF/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2562
https://drive.google.com/file/d/1SesOBswbBAkLhtlo82L6Yd-x7dS9CCuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kr6cCy2lNBscLhdaop5U0Q5g_16Ra6Ck/view?usp=sharing
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
https://drive.google.com/file/d/1UT_a9xhkA1kzhxzxHht-7gEP3zzNm357/view?usp=sharing
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์