นโยบาย

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 497 ครั้ง

คําแถลงนโยบาย
ของ ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองชุม แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

........................


เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยรับรองให้กระผม ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน เป็นนายกเทศมนตรีตําบลเมืองชุมแล้วนั้น


บัดนี้กระผม ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน ตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลเมืองชุม ได้กําหนดนโยบาย ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเมืองชุมขึ้น ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนี้และ จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต อีก 4 ปี ข้างหน้า ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารราชการเทศบาลตําบลเมืองชุม กระผม จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองชุมที่เคารพ นับแต่นี้เป็นต้นไป เทศบาลตําบลเมืองชุม จะต้องทุ่มเท ในการบริหารราชการอย่างเต็มกําลัง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริงอันจะนําไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวเมืองชุม ด้วยค่านิยมร่วมกัน คือ “ฐานงานต่อ ก่องานใหม่ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใส่ใจพัฒนา เพื่อประชาชนชาวเมืองชุม” ในการบริหารราชการ ของ เทศบาล ตําบลเมืองชุม กระผมจะยึดมั่นในหลักการทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยจะนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดีมาปรับใช้ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง กระผมตระหนักดีว่า ในการเข้ามาบริหารราชการนั้น ไม่ใช่เพียงการมาเป็นผู้ใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่มีเป้าหมาย เพราะการใช้จ่าย งบประมาณเพียงอย่างเดียว มักจะไม่เกิดผลลัพธ์ที่พึงพอใจ การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการไว้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถดําเนินการพัฒนาตามที่คาดหวังได้สําเร็จ กระผมจึงได้กําหนดนโยบายออกเป็นด้านๆ เพื่อให้ง่าย ต่อการนําไปปฏิบัติ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย ให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัยและ
เชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนถนนเพื่อการเกษตร

๑.๒. ดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบระบายน้ําเพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตร
ให้สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว
 
๑.๓. ดําเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

๑.๔. ดําเนินการตามระบบผังเมือง เพื่อให้สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

๒. ด้านการศึกษา
๒.๑. จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น
๒.๒. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
๒.๓.จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
๒.๔. ส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดการด้านงานวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. ด้านสาธารณสุข

๓.๑. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในชุมชน การบริการความรู้
ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า
๓.๒.ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
๓.๓.ส่งเสริมการจัดระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง
ด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง
๓.๔.ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

๔. ด้านคุณภาพชีวิต

๔.๑. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงาม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๔.๒. ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามกีฬากลางตําบลเมืองชุม ให้เป็นสวนสุขภาพในชุมชน
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
๔.๓.จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหา
ทางวัฒนธรรม
๔.๔.ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน ชมรมหรือกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

๕. ด้านเศรษฐกิจ
๕.๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคง
ยั่งยืนสร้างรายได้แก่สมาชิก
๕.๒.สนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ ประยุกต์แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในระบบปัจเจก
ระดับครอบครัวและระดับชุมชน
๕.๓. ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๕.๔.จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวสําหรับประชาชนในท้องถิ่น ได้พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้บ้าน ในรูปการท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาหนองไม้มันปลา เป็นต้น

๖. ด้านความปลอดภัย
๖.๑. ให้การสนับสนุนศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีฉุกเฉิน
6.2.จัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย
6.3.สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
๖.๕.สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรม
ทางสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม

๗.๑.จัดการงานด้านการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และ
สาธารณสถานอื่นๆ ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็น
๗.๒.วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เหตุรําคาญ จากการประกอบการมหรสพร้านอาหาร
ตลาด บ้านพักอาศัยและอื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๗.๓.วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบายน้ําจากชุมชน โดยการจัดให้มีระบบระบายน้ําที่มาตรฐาน
และสามารถบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได้
๗.๔. พัฒนาและปรับปรุงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบ
ความร่วมมือจากท้องถิ่นอื่นๆ
๗.๕. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนดี

๘ ด้านการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น

๘.๑. จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ้น
๘.๒.จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่
๘.๓.จัดการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ ความสามารถ
อย่างเหมาะสม
๘.๔.จัดการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยเน้น
การมีส่วนร่วมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น
๔.๕.จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอแก่การบริการประชาชน
๘.๖.จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษาอบรม อย่างเหมาะสม
๘.๘ จัดการส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แก่ประชาชน
๔.๘ ประชุมวางแผนร่วมกับองค์กรข้างเคียง เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพต่อหน่วยเหนือขึ้นไป
ดังนั้น นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองชุม ตามที่กล่าวมาแล้ว ได้วางอยู่บน พื้นฐานของความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหารและ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว้ได้สําเร็จ กระผมจะต้อง ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน สุดท้ายนี้ กระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองชุมทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่น และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และ กระผมขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเมืองชุมทุกท่านที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองชุมและมอบความไว้วางใจให้กระผมทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้ กระผมพร้อมสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่านจะทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ

 

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1Vnob7XmTwcO85SO2nNtfnS0AGN2oMRlr/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/u/0/recent

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มอบนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2562

https://drive.google.com/file/d/1xzBXDrTTTLCA-v_fJdElhgwYzd7Uhden/view?usp=sharing

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์