แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 910 ครั้ง

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

https://drive.google.com/file/d/1cEf8j35k5Pvn0Ckf-vUvwQTrN7SfJ5CG/view?usp=sharing
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://drive.google.com/file/d/1fI3E5t6CQ4v5DSkknjdq4n8w0WR7WCVb/view?usp=sharing
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
https://https://drive.google.com/file/d/1KakSnVjKSd1s3WKIqN99uNvPKOr-vfmQ/view?usp=sharingdrive.google.com/file/d/1KakSnVjKSd1s3WKIqN99uNvPKOr-vfmQ/view?usp=sharing
 
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์