ประมวลจริยธรรม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 121 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย 2562

https://drive.google.com/file/d/1w62JDDNDIp8j5-E2rwOXGEkQMg86U97Q/view?usp=sharing

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม ที่ 196/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

https://drive.google.com/file/d/1kkWHyT-dJUKQfkBGqmdX5OengMPvp9fo/view?usp=sharing

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์