ประมวลจริยธรรม

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 735 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองชุม จังหวัดเชียงราย 2564

https://drive.google.com/file/d/1BOVyV69EGWca4opgdB6L_EWUrHrxMlNI/view?usp=sharing

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม ที่ 196/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

https://drive.google.com/file/d/1kkWHyT-dJUKQfkBGqmdX5OengMPvp9fo/view?usp=sharing

เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเมืองชุม
https://drive.google.com/file/d/1H9rAv9ppiDonF8JViP0Qwejg5yTVy9UV/view?usp=sharing
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/16zq2FJVHrhiyKBP-KHf0SyozmpkLYceO/view?usp=sharing
โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีพ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1MTrtk86mxlt3RlRXLkTofBc4mLgFwyKs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EjCe4sI12gKDVm6LAybNp6A6-YvYZj-E/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1ijrQwdIM41ce_KYXNyqMet9OPeU2_1Zr/view?usp=sharing
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีพ.ศ.2563
https://drive.google.com/file/d/16zq2FJVHrhiyKBP-KHf0SyozmpkLYceO/view?usp=sharing
© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์