ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 00 543 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

 

https://drive.google.com/file/d/12768dvitJdgduSMxBJQ5EAqGs1rHBj6c/view?usp=sharing

 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น การทุจริต

https://drive.google.com/file/d/1rxI_INHa0sMmaoQHQPDVfqcD88ba8iS6/view?usp=sharing
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร เทศบาลตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
https://drive.google.com/file/d/1RBzPjrvGCLhBgUg1fQ0wQrmhuI1xM8di/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
https://drive.google.com/file/d/1wuM3UsshKdil8tVmIoofKsKhWQE5y0kt/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
https://drive.google.com/file/d/12leywUKANwoH077Jstw4CvuqPyvEb8Qs/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องมาตรการสอบการใช้ดุลพินิจ
https://drive.google.com/file/d/1dJdVnUQu8oILM3LDeZAasWYUYYfLjCjX/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
https://drive.google.com/file/d/1MYceMkYxnh6_de0z-Yh1bInUXZHbE0_l/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
https://drive.google.com/file/d/1y06Rjk3QfPblnleJ5KvKExF397FMrRFv/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
https://drive.google.com/file/d/1yrcztS1rd25FPFsrvp214QDJrXUoAJvF/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1Bboz4DgUN08btiDxw4f_mHbjga4y374F/view?usp=sharing
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ
https://drive.google.com/file/d/1ilDWhzi-pkUwKwnMOMhHXWtaiFuwJgsw/view?usp=sharing

 

© 2021 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์